Quien somos

Sme Spolok Associació Casa eslovaca – KOLIBA (Asociácia Slovenský dom Koliba) so sídlom v Barcelone (autonómne spoločenstvo Katalánsko, Španielsko) pod záštitou honorárneho konzula Slovenskej republike v Barcelone pána Juana I. Torredemera. Zakladajúci členovia asociácie sú :
Nadia Císarová – prezidentka,
Katarína Dibdiaková – viceprezidentka a
Martina Tverďáková – pokladníčka.
Ide o dobrovoľnú neziskovú občiansku organizáciu , ktorej cieľom je vykonávať činnosti na podporu Slovákov žijúcich v Katalánsku, ako aj na prezentáciu Slovenskej republiky v Katalánsku. Ide predovšetkým o organizovanie a podporu kultúrnych, jazykových a spoločenských aktivít slovenskej komunity žijúcej v Katalánsku, vytváranie kontaktov s miestnymi organizáciami a úradmi, a mnohé ďalšie činnosti.

Somos Asociación Casa eslovaca - KOLIBA, ubicada en Barcelona bajo los auspicios de Consul Honorario de la república Eslovaca en Barcelona , Sr. Juan I. Torredemera. Los miembros fundadores de la Asociación son Nadia Cisarova - presidenta, Katerina Dibdiakova - vicepresidenta, Martina Tveerdakova - tesorera.
Es una  organización voluntária  sin fines de lucro organización cívica, cuyo objetivo es llevar a cabo actividades en apoyo de los eslovacos que viven en Cataluña, así como la representación de la  República Eslovaca en Cataluña. Especialmente en la organización y promoción de actividades culturales, lingüísticas y sociales de la vida en la comunidad eslovaca en Cataluña, la creación de redes con organizaciones locales y organismos y muchas otras actividades.